Trường : THPT Mỹ Đức A
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 06/09/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Trang chủ | Danh sách lớp

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5 11A9 11A10 11D1 11D2 11D3 11D4 11D5 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5
T.2 1 Văn học Sinh học Sinh học Địa lý Tiếng Anh Văn học Hóa học Hóa học GDQP Hóa học GDCD Tiếng Anh Toán Văn học Văn học Hóa học Đại số Công nghệ Văn học Sinh học Văn học Văn học                                              
2 Văn học Toán Lịch sử Thể dục Tiếng Anh Văn học Thể dục Toán Tin học Địa lý Hóa học Địa lý GDQP Toán Văn học GDCD Đại số Toán Công nghệ GDCD Sinh học Văn học                                              
3 Hóa học Văn học Thể dục Toán Văn học Địa lý Sinh học Tiếng Anh Toán Toán Vật lý Hóa học Văn học Toán Địa lý Văn học Sinh học Toán Thể dục Toán Toán Toán   NGLL NGLL NGLL NGLL   NGLL   NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL     NGLL     GD Hướng nghiệp      
4 Toán Địa lý Hóa học Toán Văn học Toán Toán Sinh học Toán Toán Văn học Vật lý GDCD Tin học Địa lý Văn học Hóa học Thể dục Tiếng Anh Văn học Toán Tiếng Anh   NGLL NGLL NGLL NGLL   NGLL   NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL     NGLL     GD Hướng nghiệp      
5 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO   NGLL NGLL NGLL NGLL   NGLL   NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL     NGLL     GD Hướng nghiệp      
T.3 1 Công nghệ Toán Văn học Sinh học Tiếng Anh Vật lý Vật lý GDQP Địa lý Vật lý Văn học Lịch sử Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học Văn học Địa lý GDQP Địa lý Vật lý Toán                                              
2 Thể dục Lịch sử Địa lý Vật lý Vật lý Công nghệ Vật lý Tiếng Anh Văn học Tiếng Anh Văn học Địa lý Toán Tiếng Anh Tin học GDQP Văn học Tiếng Anh Sinh học Tiếng Anh Tin học Toán                                              
3 Văn học Tiếng Anh Tiếng Anh Vật lý GDQP Thể dục Lịch sử Tiếng Anh Văn học Văn học Thể dục Địa lý Địa lý Tin học GDQP Thể dục Tiếng Anh Tiếng Anh Vật lý Văn học Tiếng Anh Vật lý NGLL   GD Hướng nghiệp     NGLL   NGLL GD Hướng nghiệp           NGLL   GD Hướng nghiệp NGLL   NGLL NGLL   GD Hướng nghiệp
4 Vật lý Địa lý Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học Hóa học Toán Công nghệ Vật lý Tiếng Anh Tiếng Anh Văn học Thể dục Địa lý Thể dục Toán Địa lý Vật lý Hóa học Văn học Vật lý Thể dục NGLL   GD Hướng nghiệp     NGLL   NGLL GD Hướng nghiệp           NGLL   GD Hướng nghiệp NGLL   NGLL NGLL   GD Hướng nghiệp
5 Tiếng Anh Văn học Tin học Công nghệ Tin học Địa lý Toán Vật lý Thể dục Địa lý Tiếng Anh Văn học Vật lý GDQP Vật lý Toán Thể dục Vật lý Hóa học Hóa học Tiếng Anh Tiếng Anh NGLL   GD Hướng nghiệp     NGLL   NGLL GD Hướng nghiệp           NGLL   GD Hướng nghiệp NGLL   NGLL NGLL   GD Hướng nghiệp
T.4 1 Địa lý Công nghệ Toán Văn học Hóa học Sinh học Tin học Toán GDCD Toán Địa lý Tiếng Anh Vật lý Hóa học Tiếng Anh Công nghệ GDQP Lịch sử Hình học Tin học Lịch sử Vật lý                                              
2 Thể dục Toán GDQP Văn học Lịch sử GDCD Địa lý Toán Địa lý GDCD Địa lý Toán Tin học Toán Vật lý Thể dục Vật lý Văn học Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học Sinh học                                              
3 Vật lý Văn học Địa lý Toán GDCD Thể dục GDQP Hóa học Công nghệ GDQP Toán Toán Lịch sử Vật lý Địa lý Tin học Công nghệ Văn học Tiếng Anh Toán Địa lý Tin học GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp GD Nếp sống   GD Nếp sống GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp   GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp       NGLL     GD Hướng nghiệp  
4 Vật lý GDCD Tin học Tin học Thể dục Toán Công nghệ Hóa học Hóa học Tiếng Anh Toán GDQP Toán Tiếng Anh Hóa học Toán Tin học Tiếng Anh Đại số Văn học Hóa học Hóa học GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp GD Nếp sống   GD Nếp sống GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp   GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp       NGLL     GD Hướng nghiệp  
5 Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Vật lý Địa lý Toán Hóa học Thể dục Tin học Công nghệ GDQP Toán Hóa học Vật lý Hóa học Địa lý Hình học Tin học Đại số Văn học Hóa học Hóa học GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp GD Nếp sống   GD Nếp sống GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp   GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp       NGLL     GD Hướng nghiệp  
T.5 1 Tiếng Anh Hóa học Vật lý Lịch sử Hóa học Tiếng Anh GDCD Toán Tiếng Anh Hóa học Tiếng Anh Công nghệ Địa lý GDCD Lịch sử Tiếng Anh Văn học GDQP Hình học Vật lý Công nghệ Toán                                              
2 Hóa học Tiếng Anh Vật lý Thể dục Hóa học Tin học Tiếng Anh Địa lý Tiếng Anh Hóa học Công nghệ Thể dục Toán Lịch sử Văn học Vật lý Văn học Tiếng Anh Tin học Lịch sử GDQP Công nghệ                                              
3 Tin học Hóa học Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Hóa học Tiếng Anh Tin học Thể dục Tin học Thể dục GDCD Tiếng Anh Công nghệ Văn học Lịch sử Vật lý Toán GDCD Tin học Tiếng Anh Địa lý GD Nếp sống     GD Hướng nghiệp   GD Nếp sống GD Nếp sống GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp         NGLL   GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp NGLL NGLL
4 Toán Tiếng Anh Thể dục Tiếng Anh Toán Tin học Địa lý Vật lý Hóa học Vật lý Tin học Văn học Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Văn học Hình học Hóa học Lịch sử Toán Tiếng Anh GDCD GD Nếp sống     GD Hướng nghiệp   GD Nếp sống GD Nếp sống GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp         NGLL   GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp NGLL NGLL
5 Toán GDQP Hóa học Tin học Thể dục Hóa học Toán Vật lý Lịch sử Vật lý Tiếng Anh Tin học Công nghệ Sinh học Toán Văn học Hóa học Hóa học Vật lý Toán GDCD Tin học GD Nếp sống     GD Hướng nghiệp   GD Nếp sống GD Nếp sống GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp         NGLL   GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp NGLL NGLL
T.6 1 GDCD Toán Toán GDCD Văn học Vật lý Văn học Tin học Tiếng Anh Văn học Sinh học Tin học Văn học Địa lý Công nghệ Toán Vật lý GDCD Địa lý GDQP Văn học Lịch sử                                              
2 Địa lý Thể dục Toán Toán Vật lý Vật lý Văn học Địa lý Tiếng Anh Văn học Tin học Hóa học Thể dục Địa lý GDCD Toán Lịch sử Thể dục Đại số Vật lý Văn học GDQP                                              
3 Lịch sử Vật lý Văn học Địa lý Vật lý Tiếng Anh Tin học GDCD Hóa học Thể dục Địa lý Sinh học Địa lý Văn học Tiếng Anh Hóa học Tin học Văn học Tiếng Anh Thể dục Toán Thể dục   GD Nếp sống     GD Hướng nghiệp                     GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp        
4 Tin học Thể dục Văn học Tiếng Anh Công nghệ Tiếng Anh Vật lý Văn học Vật lý Lịch sử Toán Tiếng Anh Hóa học Toán Tiếng Anh Vật lý Hóa học Tin học Văn học Toán Thể dục Văn học   GD Nếp sống     GD Hướng nghiệp                     GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp        
5 GDQP Tin học Công nghệ Hóa học Địa lý Toán Hóa học Văn học Vật lý Tiếng Anh Lịch sử Tiếng Anh Tin học Hóa học Tin học Vật lý Đại số Văn học Văn học Tiếng Anh Thể dục Văn học   GD Nếp sống     GD Hướng nghiệp                     GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp        
T.7 1 Toán Vật lý Hóa học GDQP Tiếng Anh Lịch sử Tiếng Anh Lịch sử Sinh học Sinh học Văn học Toán Tiếng Anh Văn học Toán Tiếng Anh GDCD Văn học Văn học Hóa học Toán Văn học                                              
2 Tiếng Anh Vật lý GDCD Văn học Sinh học GDQP Thể dục Tiếng Anh Văn học Toán Hóa học Thể dục Văn học Văn học Thể dục Tiếng Anh Thể dục Sinh học Tin học Công nghệ Toán Toán                                              
3 Hóa học Tin học Vật lý Hóa học Toán Văn học Văn học Văn học Toán Thể dục Toán Vật lý Văn học Thể dục Toán Sinh học Tiếng Anh Toán Thể dục Tiếng Anh Văn học Tiếng Anh       GD Nếp sống       GD Nếp sống                              
4 Sinh học Hóa học Toán Hóa học Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Thể dục Toán Tin học Vật lý Văn học Sinh học Thể dục Sinh học Hóa học Tiếng Anh Toán Văn học Thể dục Văn học Tiếng Anh       GD Nếp sống       GD Nếp sống                              
5 Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp       GD Nếp sống       GD Nếp sống                              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System 1.0 on 07-09-2021

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn