Trường : THPT Mỹ Đức A
Thời khóa biểu số 2, Học kỳ I - Năm học 2021-2022 (Học trực tuyến)
Áp dụng kể từ ngày: 27/09/2021 (thứ 2)
Thời gian vào lớp tiết 1: Buổi sáng: 7h15'
Thời gian vào lớp tiết 1: Buổi chiều: 12h45'

Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu khối lớp - các lớp 2b

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều


Trường THPT Mỹ Đức A>>

Thi đua dạy tốt - học tốt!


Free Global Counter