Trường : THPT Mỹ Đức A
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 27/09/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lê Thị An 10D5 10D5 10D5                                                      
Nguyễn Thị An   11A7   12D3 11A7 12D3 12D3   12A9 11A7           12D3 11A7   12A9 12A9 12D3   12A9 12A9 11A7          
Phạm Văn Cao   11A8   11A1 11A1                           11A8 11A1             11A1 11A1    
Nguyễn Văn Cường             12A2 12A2 11A4   12A2 12A1 12A1 11A4             11A4 11A4 12A1 12A2   11A4 12A1 12A1 12A2  
Nguyễn Thị DungT 10A9 10A9 10A9       12D5 12A4 12A4               12A4 12A4 12D5 12D5   12A4                
Nguyễn Việt Dũng   12A6   12A10 12A10 12A10 12A6   12A8 12A8     12A6 12A6 12A10           12A6   12A10              
Phạm Văn Điệp                 11A3 11A3 11A3 11A3                 11A3                  
Nguyễn Thị Hà                                                            
Trần Thị Hoà   12A7 12A7                     12A7         12A7 12A7                    
Nguyễn Thị Thu Hường     12D4   12D4 10A10 10A10 10A10       12D4                                    
Lưu Thùy Linh                                                            
Nguyễn Thị Nụ       12D4 12D1 11D4 11D4 11D4     12D1 12D1                   12D1 12D1   12D4          
Nguyễn Thị Lan Phương                         11A8   11A8           11A8                  
Nguyễn Văn Quỳnh         11A2           11A2   11A2               11A2 11A2                
Bạch Thị Thu Trang 10A5 10A5 10A5         12A5 12A5     12A5 12A8 12A8               12A8 12A5 12A5            
Nguyễn Thị Vĩnh 11D1 11D1 11D1           12A3 12A3         12A3             12A3 12A3              
Đào Thị Hồng Xuân   12D5 12D2 11A5 11A6 12D2 11A6         12D2 12D2   11A5 11A5 11A5 11A6   12D2 11A5 11A6 11A6   12D5          
Nguyễn Trường Giang                     11A8 12A8 12D3     12D1 12A1 11A8     11A7 11A7                
Bùi Thị Hải                 12A10 11A5         12A5     11A5 11A4 11A4                    
Nguyễn Văn Thắng                         12A4     11A2                       11A2    
Nguyễn Văn Trường           12A6   11A1 11A6 12D2                               11A1 12A2 11A6 12A7  
Vũ Quang Vịnh   12A3 12D5 11A3 12A9     12D4             11A3                              
Lê Văn Doãn                                 12D3 12D3                        
Trần Trung Đông                                                            
Nguyễn Viết Đồng                       11A1 12A10 12A10               12A10 11A1 11A1            
Nguyễn Văn Huyên                                                            
Trần Thị Thu Hương   11A6   11A6 12A5                                         12A5 12A5   11A6 12A5
Phùng Thị Hường       11A4 11A4                     11A8   12A2 12A2 12A2           11A8 11A4   11A8 11A4
Nguyễn Hoàn Long     12A4   12A3           12A3 12A4   12A4 12A8                     12A8 12A3 12A8   12A4
Nguyễn Thị Tuyết Minh           12D4 11A7 11A7     12D4 12D5 12D1 12D1   12D5       11A7                    
Nguyễn Thị Thu Nga   12D2 11A3   12A6                     12A6 11A3                 12D2   11A3 12A6 12A6
Nguyễn Hà Thanh   12A1                       12A1 11A2                     11A2 11A2   12A1 11A2
Nguyễn Thị Thanh Thoa   11A5   12A7 12A7             12A9 11A5   12A7                     11A5 12A9 12A9   11A5
Nguyễn Thị Hà H           10A4 10A4 10A4                                            
Nguyễn Thị Thanh Hoa               12A8   12A9             12A8 12A9   12A6         12A6   12A8 12A6 12A9  
Nguyễn Thị Huyền       12D5 12D5       11A7 12A10       11A5 11A7       11A7 12A10       11A5 11A5       12A10  
Lê Thị Hồng Liên           11A6   11A8 12A7 12A7     11A6 11A8 12D4           12D4 11A8   12D3 11A6 12A7   12D3    
Phạm Lê Minh                 11A2 11A2 11A4 11A4                     11A4   11A2          
Hà Thị Tuyết Nhung               12A1   12A4         12A4           12A1   12A4 12A1            
Hoàng Lệ Quyên   11A3           12D1   12A5           12A3 12D1 12A5 12A5   12A3   11A3   11A3 12A3        
Phạm Thị Thanh Tình 11A9 11A9 11A9       12D2   11A1 12A2       11A1 12A2               12A2 12D2 11A1          
Bùi Thị Hiền     11A5     10A3 10A3 10A3               12A10   12A10 11A6 12A1 12D5 12D5     12A1          
Nguyễn Thị Phương Hoa                                         12D1   12A6     12D1 12A6 12A5 12A5  
Phạm Thị Huệ   12A8 11A4     11A2 12D4                 12A4     12A8 12D4               11A7 12A4 12A8
Lê Hà Thu           12A9   12A9 12D3 12D3 10A6 10A6 10A6     11A1 11A8   12A3 12A3                    
Nguyễn Thị ThuỷS           10A1 10A1 10A1     12A7 12A2   11A3 12D2           12A2   12A7   12D2          
Lê Thị Thanh Huyền 11D5 11D5 11D5   12A8         12D1           11A4 11A1                 12A9   12A4    
Vũ Đức Tài     12A10 12A5             12A1                         12A6 12A2         12A10
Đặng Thị Huyền Thanh           11A3 11A2 12D3   12D4 12D2   12A7 12D5 11A6   12A3 11A7 11A5 11A8                    
Đỗ Phúc Thành                                                            
Trần Văn Chín       12D1 11A5           11A5 11A5     12D1               11A5 12D1 12D1          
Đinh Thị Hồng Dung     12A3 12A3             12D5   12D5                           12D5 12D5 12A3 12D5
Dư Thị Hải 10D2 10D2 10D2     12A5 12A5 12A7                         12A7 12A7     12A5          
Đỗ Quỳnh Hoa   12A2 12A2   11A8                 12D3 12D3               11A8 11A8 12D3   11A8 12A2 12D3 12A2
Nguyễn Thị Thanh Hoàn     12A8 12A8                       12D4 12D4     12A8             12D4 12D4   12D4
Đinh Thị Huế 10D4 10D4 10D4                                                      
Hoàng Thị Hưng   11A2 11A2 12A9                       12A9 12A9   11A2 11A2                    
Nguyễn Thị Hương 11D2 11D2 11D2       11A3 11A3   12A6             12A6 12A6 11A3 11A3                    
Lê Thị Hường     11A7 11A7             11A6 11A6 11A7 11A7                       11A6 11A6     11A6
Nguyễn Thanh Loan 10D1 10D1 10D1     12A4 12A4                         12A4                    
Nguyễn Bá Thắng   12A10       10D3 10D3 10D3                                   12A10 12A10      
Nguyễn Thị Thu                 12A1 12A1           12A1                            
Lê Thị Tuyển   11A1 11A1 12D2 12D2                     12D2 12D2 11A1 11A1                     12D2
Nguyễn Thị Hồng Vân 10A2 10A2 10A2     11A4 11A4                   11A4 11A4                        
Nguyễn Thị Hiền   12A9 12A9   12A2                                         12A2   12D2 12D2 12A9
Lê Thị Thanh Lâm                                           11A3   12A7 12A7 12D5 12D1 12D1 12D5 11A3
Lưu Thị Lệ           12A8   11A4   11A8               12A8 12A10 11A6 12A10     12A4 12A4          
Nguyễn Thị NhànS       12A6 12D3 12A1   11A2             12A6                     12A1 12D3   11A7 11A7
Nguyễn Văn Thuần 10A8 10A8 10A8               12A5   12D4 12D4 11A1           12A5 11A5   12A3 12A3          
Nguyễn Thị Thanh Bình                     12A8 12A7 12A3 12A5                                
Đức Thị Mai       11A8 12A4 11A1 12A1 12D5 12D4                                          
Nguyễn Thị Thanh Thu           12A2 11A5 12D2     12A6 11A7   11A2                                
Nguyễn Thị Vân     12D1                                             12D3     11A4 12D3
Trịnh Bảo Yến                               11A6 12A10             11A3 12A9          
Đinh Thị Vân Anh                       12A10 12A9   12D5   12A2 11A2       12A1 11A7              
Nguyễn Thị Đông 11A10 11A10 11A10 12A4         12A6 11A4                     12D2 12A5 12D3              
Nguyễn Thị Hoàn             11A1   11A8 11A6                                        
Nguyễn Thị Thanh                               12A7   12A3 12D1   12A8     12D4     11A5   11A3 12A7
Nguyễn Sỹ Chiến                         12A2 12A2 11A4             12A2   11A4 11A4          
Nguyễn Thị DungA   12A5 12A5 11A2             12A9 11A2 12A5               12A9 12A9 11A2              
Nguyễn Thu Hà           12A3         11A1 12A3 11A1                             12A3 11A1 12A3
Nguyễn Thị Minh Hằng   12D1 12A6       12D1 12A6                   12D1 12A6 12D1                   12D1
Nguyễn Thị Hoà               11A6 12D2               11A6 12D2 12D2     12D2   11A6            
Trịnh Xuân Hoàng   12A4                                               12A4 12A4      
Nguyễn Thị Hồng   12D4 11A8                                     12D4 12D4   11A8     11A8 12D4 11A8
Đinh Thị Lương 10A7 10A7 10A7           12D5 12D5           12A8 12D5           12D5 12A8 12A8          
Đặng Thị Thanh Nga             12A10 12A10                               12A10            
Nguyễn Thị NhànA   12D3 12D3               12D3   11A3     11A3   11A3       12D3                
Nguyễn Thị ThuỷA           11D3 11D3 11D3                                            
Trần Thị Tố Uyên       12A1 12A1 12A7 12A7 11A5               11A7 12A7   12A1 11A5           11A7 11A7 11A5   12A1
Nguyễn Đức Định                                                            
Bùi Đức Hoà     12A1 12A2   12D5 12A3 12A3 12A2             12A5 12A5 12A1 12A4   12A4 12A6 12A8 12D5   12A6 12A7 12A7 12A8  
Phạm Thị Hoà           12D1 12A9       12A10 12D3   12A9       12D4 12D3       12D2     12D4 12D2 12A10 12D1  
Nguyễn Quyết Thắng     11A6     11A7 11A8   11A5   11A7 11A8 11A4 11A6                       11A3 11A3 11A4 11A5  
Đỗ Thị Thoa                                                            
Hoàng Kiều Mai Trang                                         11A1 11A1   11A2         11A2 11A1
Nguyễn Ngọc Hưng           11A8                                                
Trịnh Thế Hưng   11A4     11A3 11A5 12A8   12D1 11A1       12D2 12A9   11A2 12D5 12D4 12D3 11A6     11A7 12A10          
Lê Thị Ngân                     12A4 12A6   12A3 12A1 12A2   12A7   12A5                    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System 1.0 on 27-09-2021

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn