Trường : THPT Mỹ Đức A
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 27/09/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lê Thị An 11A10 11A10 11D5     11D5 11D5                 11D5     10D5 10D5         11A10 10D5 11D5 10D5   10D5
Nguyễn Thị An                                                            
Phạm Văn Cao                     10A3   10D1 10D1             10A3 10A3   10D1       10D1 10A3  
Nguyễn Văn Cường                                                            
Nguyễn Thị DungT     10A9 10A9                                               10A9 10A9 10A9
Nguyễn Việt Dũng                 11A9 11A9       11A9             11A9 11A9                
Phạm Văn Điệp                                                            
Nguyễn Thị Hà                                                            
Trần Thị Hoà     11D3 10A6                 11D3 10A6 10A6       11D3 11D3       11D3 10A6          
Nguyễn Thị Thu Hường     10A10 10A10             10A10 10D2 10D2   10D2                     10D2 10A10     10A10
Lưu Thùy Linh 10D3 10A8   10A7     10D3   10A7 10A7 10A8 10A8   10D3 11A10 10A8 10D3   11A10 10A7                    
Nguyễn Thị Nụ     11D4 11D4                                     11D4     11D4 11D4     11D4
Nguyễn Thị Lan Phương   10D4 10D4                 10D4   11D2 11D2             11D2   10D4            
Nguyễn Văn Quỳnh   10A2 10A4 10A4   10A2         11D2 10A2 10A4     11D2         10A2 10A4                
Bạch Thị Thu Trang                                   10A5 10A5                 10A5 10A5 10A5
Nguyễn Thị Vĩnh   11D1 11D1 10A1                           11D1 10A1 10A1           10A1   11D1 11D1 11D1
Đào Thị Hồng Xuân                                                            
Nguyễn Trường Giang                     11D3 10D3   10A4 11D1     11D3   10A4       11D1 10D3          
Bùi Thị Hải             10D5   10A5 10A5     11D5 11A10       10A1   11D5     11A10 10A1 10D5          
Nguyễn Văn Thắng                                 11D2 10A10 10D1 10D2 10D2 10D1     10A2   11D2 10A2 10A10  
Nguyễn Văn Trường                     10A7           10A6 10A8 10A6   10A8   10A7              
Vũ Quang Vịnh   10A9   10D4   11A9 11D4 10D4   10A3   11D4 11A9 10A3 10A9                              
Lê Văn Doãn                                                            
Trần Trung Đông           11D4   11D2 11D4 10D3 10D3 11A10 10D4   10D4 11D3 11A9 11A10   11D2 11A10 11D3   11A9 11A9          
Nguyễn Viết Đồng             10A4 10A4 10A1 10D5   10D5 10A1 10A1 10A4                              
Nguyễn Văn Huyên     10D1 10D2                                               10D2 10D1  
Trần Thị Thu Hương     12A5 12A5 12A5   10A5   10A9                         10A5 10A5 10A9 10A9          
Phùng Thị Hường     11A4 11A4 11A4 10A6                             10A6 10A6                
Nguyễn Hoàn Long     12A4 12A4 12A4                                   10A2     10A2 10A2      
Nguyễn Thị Tuyết Minh               11D5 11D1 11D1 11D5                                      
Nguyễn Thị Thu Nga     12A6 12A6 12A6 10A7 10A7                                 10A7            
Nguyễn Hà Thanh     11A2 11A2 11A2 10A10                   10A3 10A3   10A10 10A10               10A3    
Nguyễn Thị Thanh Thoa     11A5 11A5 11A5         10A8                 10A8 10A8                    
Nguyễn Thị Hà H       11A10           11D3       10D5 10D5         11A10       11A10 10A4 11D3   10A4 10A4 10A4
Nguyễn Thị Thanh Hoa 10A8                   10D4   10A8 10A8 10D3                 10D3 10D4          
Nguyễn Thị Huyền                 11D2 11D2       11D5 11D5                              
Lê Thị Hồng Liên                           11D4 11D4       11D1 11D1                    
Phạm Lê Minh 10A7   10D2               10A5     10A9 10A7 10A5 10A5   10A9     10D2 10A9   10A7          
Hà Thị Tuyết Nhung   10D1 10A1 10A3                       10A2 10A1 10A2   10A3           10A3 10D1 10A1 10A2  
Hoàng Lệ Quyên 10A10               10A6             10A10 10A10 10A6   10A6                    
Phạm Thị Thanh Tình 11A9                                           11A9           11A9 11A9
Bùi Thị Hiền 10A3                                                 10A9 11D1   10D3 10A3
Nguyễn Thị Phương Hoa             11D2                           10D1   10D2         11A9 10D5  
Phạm Thị Huệ 11D3   10A7 10A8   10A4                       12A8 12A8 12A8                    
Lê Hà Thu 10A2                   10A6 11D5               10D4                   10A6
Nguyễn Thị ThuỷS   11D4 11A10                                             10A10 10A5   10A1 10A1
Lê Thị Thanh Huyền                               11D4 11D5                   11D3     11D5
Vũ Đức Tài 11D1 11D2           12A10 12A10 12A10 11A9   11A10                                  
Đặng Thị Huyền Thanh                                                            
Đỗ Phúc Thành           10A1 10A6   10A8 10A4 10A2   10A9 10A7 10A10 10D2 10D1 10D4   10D3 10D5     10A5 10A3          
Trần Văn Chín                       11D1 11D1                   11D1   11D1 11D1        
Đinh Thị Hồng Dung 10A6 10A6                 10A4 10A4           12D5 12D5 12D5             10A4 10A6    
Dư Thị Hải                 10D2 10D2                 10D2                   10D2 10D2
Đỗ Quỳnh Hoa     12A2 12A2 12A2                                                  
Nguyễn Thị Thanh Hoàn               10A10                   12D4 12D4 12D4 10A10 10A10                
Đinh Thị Huế 10D4   10A5 10A5                                 10A5   10D4 10A8 10A8 10D4 10D4 10A8   10D4
Hoàng Thị Hưng 10D5 10D5 11A9 11A9                         10D5 10D5 11A9 11A9                    
Nguyễn Thị Hương 11D2                                             11D2 11D2 11D2     11D2 11D2
Lê Thị Hường 11D4             11A6 11A6 11A6                     11D4 11D4           11D4 11D4  
Nguyễn Thanh Loan 10A1 10A1   10D1   10D1 10D1 10A1                                   10D1       10D1
Nguyễn Bá Thắng 11D5 11D5 10D3                                   10D3     11D5 11D5 11D5 10D3 10D3   10D3
Nguyễn Thị Thu           10A3 10A9 10A9                         10A7 10A7 10A3 10A3     10A9 10A7    
Lê Thị Tuyển           11A10 11A10 12D2 12D2 12D2           11A10 11A10                          
Nguyễn Thị Hồng Vân     10A2 11D3       11D3 11D3 10A2     10A2 11D3 11D3                             10A2
Nguyễn Thị Hiền     12A9 12A9 12A9           11D1 10A5       10A4 10D4   11D2     11A10                
Lê Thị Thanh Lâm     11A3 11A3 11A3                     10D5 11D3 11A9   10A9     10A1              
Lưu Thị Lệ             10A2 10A7                                   10A6        
Nguyễn Thị NhànS     11A7 11A7 11A7 10D2                             11D5     10A10 10D1          
Nguyễn Văn Thuần   10A3                 11D4   10D3                         10A8       10A8
Nguyễn Thị Thanh Bình                                                            
Đức Thị Mai   10D2 10A6 10A2   11D1 10D2 10D2 10A2 10A6                                        
Nguyễn Thị Thanh Thu   10A10             10D4 10A10 10D1 10D1 11D4   10A5           10D4 10D4 10D1   10A5          
Nguyễn Thị Vân 10A4   10D5 10D5   10A9   12D3 12D3 12D3 10A1 10A9 10D5               11D2 10A1 10A4              
Trịnh Bảo Yến           11D3 10A3 10D3 11A10     10A7 10A3   11A9 10D3 10A8 11D5 10A7     10A8 10D3              
Đinh Thị Vân Anh                       10A6 10A5 10A2   10D4   10D2 11D5   11D1   10A8              
Nguyễn Thị Đông 10D1 11D3   10D3                                 10A1         11A10 10A3     11A10
Nguyễn Thị Hoàn   11A9                 10A9 10A10                                    
Nguyễn Thị Thanh               12A7 12A7 12A7           10A7   11D2   11D4 10A4 10D5                
Nguyễn Sỹ Chiến           10D3     10D1 10D1           10D1   10D3 10D3 10D1           10D3        
Nguyễn Thị DungA               11A10               11A9                   11A9 11A9 11A10 11A10  
Nguyễn Thu Hà     12A3 12A3 12A3 10D5 10A10   10A10   10D5     10A10                 10D5 10D5 10A10          
Nguyễn Thị Minh Hằng               11D4   11D4     12D1 12D1 12D1     11D4 11D4                      
Nguyễn Thị Hoà                 10A4             10A9 10A9 10A4 10A4   10A9 10A9   10A4            
Trịnh Xuân Hoàng 10A5 10A5 10A8 11D5   10A5 10A8 10A8   11D5                               10A5 10A8 11D5 11D5  
Nguyễn Thị Hồng 10D2     11D2       11A8 11A8 11A8 10D2 11D2 11D2                   11D2 10D2 10D2          
Đinh Thị Lương                                 10A7 10A7               10A7     10A7 10A7
Đặng Thị Thanh Nga           10D4 10D4 10A3 10A3         10D4 10A3     10A3 10D4                      
Nguyễn Thị NhànA             11D1 11D1   10A1       11D1 10A1 10A1 11D1                   10A1      
Nguyễn Thị ThuỷA             11D3 10A2       11D3     10A2 10A6 10A2   10A2       10A6 10A6 11D3     11D3 10A6 11D3
Trần Thị Tố Uyên     12A1 12A1 12A1                                                  
Nguyễn Đức Định                 11D5 11A10                         11D5       11A10      
Bùi Đức Hoà                                                            
Phạm Thị Hoà               10D1 10D3               10D2 10D1       10D3         10D2 10D4 10D4  
Nguyễn Quyết Thắng               11A9       11A9                                    
Đỗ Thị Thoa   10A4 10A3       10A1 10A6 10D5 10A9   10A1 10A6 10A5 10A8   10A4 10A9 10A3 10A5   10A2 10A10 10A2     10D5 10A10 10A8  
Hoàng Kiều Mai Trang   10A7 11D2 11D1       11A1 11A1 11A1                       11D1 11D3 11D4 11D4   10A7 11D2 11D3  
Nguyễn Ngọc Hưng           11D2 11A9 10A5     11A10 10A3 10A7     11D1 11D4     10A2 11D3 11D5     10A1 10A4 10A6      
Trịnh Thế Hưng                                                            
Lê Thị Ngân 10A9 10D3       10A8   10D5   10D4     10A10 10D2 10D1                              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System 1.0 on 27-09-2021

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn